Tryeze e rumbullaket e Komiteteve Olimpike te rajonit ne Tirane

18 Dhjetor, 2015

Me inisiativë të KOKSH u zhvillua në Tiranë , me datë 11 Dhjetor 2015 një tryezë e rrumbullakët me përfaqësuesit e Komiteteve Olimpike të Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë dhe Shqipërisë, në përmbushje të filozofisë Olimpike bazuar në vlerat e miqësisë së mirë dhe bashkëpunimit dhe në kuadrin e zbatimit të orientimeve dhe detyrave të ” Axhendës Olimpike 2020″.
Në këtë takim të rëndësishëm, përfaqësuar në nivel Presidenti dhe Sekretari të Përgjithshëm të Komiteteve Olimpike respektive, u diskutua për mundësitë e bashkëpunimit në fusha të ndryshme dhe vecanërisht theks ju dha :
-rritja e përfshirjes së të rinjve në sport;
-zhvillimi i kuadrit dhe lidershipit në sport,
-trajnimi i specialistëve të sportit,
-zgjerimi i aktivitete sportive të përbashkëta ku të promovohen Vlerat Olimpike.
Në takim, të gjithë palët u shprehën pozitivisht për këtë nismë dhe vlerësuan si një domosdoshmëri dhe në kohën e duhur , nismë e cila duhet të zgjerohet dhe të ftojë në këtë tryezë edhe shtete të tjera.
Nismat e para të bashkëpunimit do të jenë me fokus tek të rinjtë. Palët ranë dakord që projekti i parë i bashkëpunimit do të jetë një program edukativ i orientuar tek menaxhimi në sport i titulluar “Lidershipi i të Rinjve në Sport”. Për këtë projekt modeli do të jetë një program edukimi dhe shkëmbimi me përzgjedhjen e 5-6 pjesëmarrësve nga cdo Komitet Olimpik (mundësisht sportistë aktiv ose në përfundim të karrierës) nga mosha 18-25 vjec, në të cilën do të ndërthuret edukimi dhe shkëmbimi i kulturave. Programi do të shtrihet në 6 muaj ose një vit dhe cdo NOC do te mirëpresin organizimin e një moduli për një javë.Iniciativa e bashkëpunimit synon të jetë e vazhdueshme, pa kufizim kohor. Për këtë iniciativë është folur me Solidaritetin Olimpik dhe në parim janë dakord të mbështesin idetë dhe projektet tona të bashkëpunimit.
Programet vijuese të sugjeruara në takim janë me fokus tek kurset e teknike për trajnerë, aktivitete sportive ndërkufitare, etj. Për aktivitetet ndërkufitare u sugjerua që mund të dialogojmë edhe me EOC EU-Office në Bruksel për të mbështetur aktivitetet e përbashkëta.
Një tjetër ide që u propozua dhe u prit me shumë interes nga palët ishte shtrirja e bashkëpunimit shumëpalësh nga Komitetet Olimpike në atë të federatave sportive. në detaje u diskutuan inisiative që bëjnë të mundur këtë bashkëpunim duke filluar me zhvillimin e turneve rajonale në sporte të caktuara apo krijimi i Ligave për disiplina të vecanta sportive.
Në vijim palët ranë dakord që të hartohet një projet i përbashkët i cili do të marri miratimin e palëve përpara se të paraqitet në Solidaritetin Olimpik.
Në përfundim tryeza u mbyll vendimin për realizimin e mbledhjes së ardhshme në Podgoricë ku do të zyrtarizohet kjo iniciativë me nënshkrimin e një Memorandumi Bashkëpunimi

With the initiative of Albanian NOC was held in Tirana, on 11 December 2015 a round table with representatives of the Olympic Committees of Kosovo, Montenegro, Macedonia and Albania, in fulfillment of Olympic Philosophy based on the values of good friendship and cooperation and the framework of the orientations and tasks “Olympic Agenda 2020”.

At this important meeting, represented at the level of President and Secretary General of the respective Olympic Committees, were discussed the possibilities of cooperation in various fields and particularly :
-increase the involvement of young people in sport;
-the development of the framework and leadership in sport,
– training of sports professionals,
-extension of joint sports activities that promote the Olympic Values.

At the meeting, all parties spoke positively to this initiative and praised as a necessary and timely one, an initiative that should be expanded and invite in this table other states.

The first initiatives of cooperation will be the focus on youth. The parties agreed that the first project of cooperation will be an educational program in sports management oriented titled “Youth Leadership in Sport”. For this project will be a model of education and exchange program with the selection of 5-6 participants from each Olympic Committee (preferably active athletes or end of career) aged 18-25 years in which will be incorporated education and exchange of cultures. The program will be extended to 6 months or a year, and each NOC would welcome the organization of a module for a week. The cooperation aims to be continuous, with no time restrictions. For this initiative is talking with Olympic Solidarity and in principle agreed to support our ideas and projects of cooperation.

The following programs which were suggested during this meeting have also a focus on technical courses for coaches, sports activities across borders, etc. There were suggested cross-border activities which can also dialogue with the EOC EU Office in Brussels to support joint activities.
Another idea that was proposed and was received with great interest by the parties was the extention of multilateral cooperation in the Olympic Committees of sports federations. In details were discussed to enable this collaboration starting with the development of regional tournaments in certain sports or creating specific disciplines Leagues for sports.
The following parties agreed to draft a joint campaign of who will receive the approval of the parties before it is presented to the Olympic Solidarity.
At the end of the table was closed decision on the realization of the next meeting in Podgorica where this initiative will be formalized with the signing of a Memorandum of Cooperation

DSC_0165

 

DSC_0178

BËHU NJË PARTNER OLIMPIK

RRETH KOKSH

logo-footer-widget-png-new22

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar njihet nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar që nga viti 1959. KOKSH përfaqëson vlerat Olimpike në Shqipëri dhe është ndërmjetësi kryesor me komitetet e tjera Olimpike.

Na ndiqni në mediat tona sociale:
#NOCAlbania #KOKSH #TeamAlbania

2022 © Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar  |  Powered by WEBART.AL