Java Olimpike / Olympic Week in ALBANIA

6 Qershor, 2016

Java Olimpike në Shqipëri

Programi Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar “Edukimi Olimpik në Shkollë 2016” , i cili është një program edukativ me qëllim promovimin e Vlerave Olimpike dhe integron plotësisht tre konceptet: Lëviz, Mëso dhe Zbulo, u realizua në tre faza

Faza e I-rë: Seminar mbi Edukimin Olimpik, 23 Mars 2016

Më 23 Mars 2016, Komiteti Olimpik Kombetar Shqiptar organizoi në Durrës, një seminar mbi Edukimin Olimpik, ku morrën pjesë rreth  95 persona  përfaqësues të Drejtorive Arsimore Rajonale, Zyrave Arsimore, Qendrave Kulturore të Fëmijëve  dhe mësuesit e edukimit fizik. Ata erdhën nga e gjithë Shqipëria për të marrë pjesë në këtë seminar i cili synonte sigurimin e informacionit mbi modelet më të mira të organizimit të aktiviteteve shkollore për Javën Olimpike dhe implementimin e Paketës Olimpike 4.

Pas këtij takimi, përfaqësues të Drejtorive Arsimore Rajonale kanë organizuan trajnimet e mësuesëve të Edukimit Fizik për të përcjellë informacionin brenda rrethit të tyre.

Faza e II-të: Një grup mësuesis të Edukimit Fizik  vizituar Akademinë Olimpike Ndërkombëtare , në Olimpia, vendlindjen  e Lojërave Olimpike, 1 Prill 2016

Falë një nisme të Komisionit Sport për të Gjithë, pranë  Komiteti Olimpik Kombetar Shqiptar një grup prej rreth 30 mësues të edukimit fizik ishin të ftuar në Olimpia, qyteti simbolik i Olimpizmit. Për disa ditë, ata vizituan  Akademinë Olimpike Ndërkombëtar, muzeun dhe sitet akeologjike  të Akademisë, nën një qiell paqeje dedikuar sportit dhe arsimit. Ata u kthyen në Shqipëri, plot ide të reja për ti vënë në praktikë duke organizuar një Javën Olimpike kreative në shkollat e tyre.

 

Faza e III-të: Organizimi i Javës Olimpike në shkolla, Prill-Maj 2016

Që nga Prilli dhe deri në fillim të muajit Qershor, shkollat nga e gjithë Shqipëria janë mobilizuar për realizimin e Javës Olimpike! Me krijimtarinë e tyre dhe ndihmën e materialeve të  Paketës Olimpike nr.4, si dhe materiale të publikuara nga KOKSH në faqen e tij të ëebit, janë  organizuan një sërë aktivitetesh të ndryshme kulturore dhe sportive.

Pesë ngjyrat e Olimpizmit dhe rrathët Olimpik , të përfshirë nga i njëjti program gjatë realizimit të Ditëve Olimpike, mbushën qendrat e qyteteve dhe u shndërruan në festë të 12 qytetet kryesore të Shqipërisë, ku kontribuan bashkime nga përfaqësues të mbi 20 shkollave në çdo kohë. Festimet filluan në jug të Shqipërisë, në qytetin bregdetar të Vlorës, në fund të prillit,

dhe pati një mbyllje shumë të bukur  me Ditën Olimpike në  qytetin verior të Shkodrës  , me urimin për festën e 1 Qershorit për fëmijët e gjithë Shqipërisë.

Në frymën e bashkëpunimit dhe fair-play, fëmijët dhanë më të mirën e tyre gjatë garave të ndryshme. Në qytetin e Shkodrës  patën mundësinë që rrugëtimin e pishtarit olimpik  grupi i nxënësve të përbërë nga përfaqësues të cdo shkolle të qytetit ta bënin përkrah Sportistit të Ekipit Olimpik  Shqiptar pjesëmarrës në Lojërat Olimpike “Rio 2016”, i cili erdhi për të mbështetur këtë aktivitet në qytetin e tij dhe të ndajë eksperiencat e tij .

Në fund të cdo aktiviteti cdo pjesëmarrës në Ditën Olimpike është pajisur me , Certifikatën e Ditës Olimpike Ndërkombëtare.

KOKSH falenderon të gjithë nxënësit për pjesëmarrjen , së bashku me mësuesit e Edukimit Fizik por dhe të gjithë mësuest e tjerë të shkollave , drejtorët e shkollave dhe përfaqësuesit e DAR, që kanë kontribuar në organizmiet e mrekullushme të përmendura më lart.

Suksese dhe urime për kontributin tuaj në synimin tonë të përbashkët , të edukojmë nëpërmjet sportit, me anë të vlerave olimpike , një brez të ri të shëndetshëm dhe ndëergjgjshëm për jetën dhe rolin e tyre të ardhshëm në shoqëri.

 

Olympic Week in Albania

The Albanian Olympic Education Program 2016, which is divided into three phases, is an educative program aiming at the promotion of the Olympic Values, and fully integrates three dimensions: Move, Learn and Discover.

First phase: Seminar on Olympic Education, 23 March 2016

On the 23rd of March 2016, the Albanian NOC organized, in Durres, a seminar on Olympic Education. About 95 people representing Regional Education Directorates, Education Offices, Children Cultural Centers and physical education teachers were present. They came from all over Albania to attend this seminar which aimed at providing information on the organization of school activities for the Olympic week.

Following this meeting, Representatives of Education Directorates organized their own gatherings in order to forward the information within their district.

 

Second phase: An Albanian delegation visiting Olympia, birthplace of the Olympic Games, 1 April 2016

Thanks to an initiative led by the Albanian NOC and the Sports for all Commission, around 30 physical education teachers were invited to Olympia, emblematic town of Olympism. For a few days, they discovered the International Olympic Academy, museum , archaeological sites under a heaven of peace dedicated to sport and education. They came back to Albania, full of new ideas that they’ll put into practice by organizing an Olympic Week within their schools.

Third phase: Organization of the Olympic Day and Week, April – May 2016

From April until the beginning of June, schools from all over Albania have been mobilized for the realization of the Olympic Week! With their creativity and help of Olympic Package No.4 materials, and material published by NOC on his web, they organized a series of sports and cultural activities.

Included from the same program, during the   implementation of the Olympic Day, Five colors of Olympism and Olympic circles packed the city and became the party 9f 12 major cities in Albania, where participate unions with representatives of over 20 schools at any time. Celebrations began in the south of the country, in the coastal city of Vlora, in late April,

and had a very nice closing of the Olympic Day in the northern city of Shkodra, with greetings for the celebration of June 1 for all Albanian children.

In the spirit of cooperation and fair-play, children gave their best in various competitions. In Shkodra had the opportunity to journey the Olympic torch group of students composed of representatives of each school of the city to run beside member  of the Albanian Olympic Team participating in the Olympic Games, “Rio 2016”, who came to support this activity in the city and his share his experiences.

At the end of each activity each participant is equipped with Olympic Day, the International Olympic Day Certificate.

Albanian NOC thank all participating students, along with teachers of Physical Education but all other school teachers, school Directors  and representatives of DAR, which have contributed to the organization of the above mentioned marvelous activities.

Success and congratulations for your contribution to our common goal, to educate through sports, through the Olympic values, a new generation for a healthy and responsible life for their future role in our society.

DO2016 (1) DO2016 (2)

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

DO2016 (5) DO2016

 

13295188_1150626301668268_1587695654_n

DSC_0408

IMG_0683

IMG_4659

IMG_4661

13148113_857255304401483_1471884426_o (1)

 

BËHU NJË PARTNER OLIMPIK

RRETH KOKSH

logo-footer-widget-png-new22

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar njihet nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar që nga viti 1959. KOKSH përfaqëson vlerat Olimpike në Shqipëri dhe është ndërmjetësi kryesor me komitetet e tjera Olimpike.

Na ndiqni në mediat tona sociale:
#NOCAlbania #KOKSH #TeamAlbania

2022 © Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar  |  Powered by WEBART.AL